Mondo arengukoostöö tegevused

Mondo arengukoostööprojektid said alguse 2008. aastal, kui panustasime Afganistanis Helmandi provintsi tervishoiusüsteemi ülesehitusse ja 2009. aastal, mil kutsusime ellu laste toetusprogrammi ja sõpruskoolide projekti Põhja-Ghanas Kongo külas. 2010. aastal laiendasime oma tegevusi Lääne-Keeniasse Shianda külla. Praeguseks on lisandunud naiste ettevõtluse arendus, sh Ugandas; tüdrukute hariduse, naiste sünnitusabi ja toimetuleku toetamine Põhja- ja Ida-Afganistanis, samuti koolihariduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine Šani-aladel Myanmaris. Inimõiguste ja maailmahariduse alast koostööd teeme Ida-Ukrainas.

 

MTÜ Mondo peamised arengukoostöö sihtrühmad on puudustkannatavad lapsed ja naised ning erivajadustega inimesed. Põhilised tegevussuunad on hariduse, tervishoiu ja majandusliku toimetuleku parandamine. Kuni 2013. aastani rahastasime tegevusi eelkõige eraannetuste abil, nüüdseks viime ellu oma tegevusi ka Eesti arengukoostöö vahendite abil. Meie üks olulisi arengukoostöö elluviimise viise on Eesti erialaekspertide lähetamine Mondo sihtriikidesse.

 

 

Lastele hariduse andmine ja hariduse kvaliteedi parandamine

 

Mondo algusaastatest saati vahendame eraannetajate toetusi Ghanasse ja Keeniasse, mis annavad võimaluse orbudel jt äärmiselt raskes majanduslikus olukorras olevatel lastel omandada põhiharidus. Igal põhikoolilapsel on Eestis toetaja, kes tasub tema koolitasu, koolivormi jm kooliks vajaminevate asjade eest ning kes saab soovi korral pidada lapsega kirjavahetust ning jälgida aastate jooksul tema kooliteed ja arengut. Lisaks põhikoolilastele toetame kesk-, kutse- ja internaatkoolis käivate laste haridust Tarkusefondi kaudu, kuhu teevad annetusi eraisikud, koolid ja ettevõtted.

 

Alates 2016. aastast suuname Tarkusefondi annetusi lisaks haridusele Ghanas, Keenias ja Afghanistanis ka šani vähemusrahvusest lastele ja sealsetele koolidele Myanmaris ja koolidele Ida-Ukrainas. Mondo haridustegevustesse on kaasatud nii kohalikud haridusametid kui Eesti koolid. Ghana, Keenia ja Myanmari koolides käivad igal aastal oma erialateadmisi vabatahtlikena jagamas Eesti õpetajad.

 

 

Naiste ja erivajadustega inimeste majandusliku toimetuleku suurendamine

 

Kuna Mondol on oma sihtriikides otsesuhted kogukondadega, siis omame vahetut infot ja kogemust, mis aitab meil paremini planeerida tegevusi naiste ja tüdrukute toetamiseks ja võimestamiseks. 2014-2015 aastatel arendasime naistele suunatud ettevõtlusprogrammi, mille raames rajasime Põhja-Ghanasse Nabdami piirkonda shea-või tootmiskeskuse ja korvipunumisühistu, Lääne-Keeniasse Mumias piirkonda põllumajandus- ja õmblusühistu ning Uganda pealinna Kampalasse töökoja-poe. Loodud ühistuid arendame järgnevatel aastatel edasi täiendavate vahendite, oskuskoolituste ja uute liikmete kaasamise abil. Seejuures toetame nii kohalikule turule kui ekspordile suunatud arendustegevust ja võrgustikutööd. Mondo eesmärgiks on suurendada ühistute liikmeskonda, toodangu mahtu ja kvaliteeti nii, et ühistud liiguksid ühistulise ettevõtluse abil suurema tööhõive ja iseseisvama toimetuleku suunas.

 

 

Tervishoid – sünnitusabi kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine

 

Alates 2014. aastast pakume Afganistani ämmaemandatele täiendõpet koostöös Tallinna Tervishoiukõrgkooliga. Õppetöö viiakse läbi e-õppes, mis pakub osalejatele Moodle keskkonna võimalusi ja ühtlasi erialase professionaalse arengu kasvu ning saadud teadmiste rakendamist Afganistani ühiskonnas. Kursustel osalevad ämmaemandad annavad tervisekasvatuslikke loenguid 150 maakonna koolide tüdrukutele. 2017. aastal jätkasime e-õppes läbiviidatavate koolituste korraldamist Faryabi provintsi 30 ämmaemandale, kohalike haiglate sisseseade toetamist, ja naiste tervisele suunatud info kättesaadavuse parandamist (nõuandeliin ja raadiosaated) kohalikule elanikkonnale. Mondo koostööpartneri abil ehitame koolide ja külakeskuste juurde välikäimlaid, et kasvaks kooliõpilaste ja külarahva teadlikkus hügieenist ja keskkonnahoiust.

 

 

Vabatahtlike ekspertide rakendamine arengukoostöös

 

Vabatahtlike ekspertide lähetamine on tänu selle mõjule ja teadlikkuse tõusule saanud Mondo üheks peamiseks tegevussuunaks, mis toetab Mondo arengukoostöö tegevusi sihtriikides. Mõjuhinnangute ja kohalike vajaduste põhjal keskendub Mondo igas sihtriigis konkreetsetele tegevusvaldkondadele: Ghanas hariduse ja tervishoiu toetamine ning arendamine, Birmas hariduse toetamine ja arendamine, Ugandas puuetega inimeste toimetuleku parandamine, Keenias naiste toimetuleku parandamine ning hariduse toetamine. Järgevatel aastatel on plaanis laiendada vabatahtlike lähetusi ka kriiside ennetamise ka kogukondade võimestamise eesmärgil.

Aastal 2015 käis eestlaste abil

220 last

Ghanas ja Keenias põhikoolis

Nongtaaba shea-või tootmiskeskus annab

200–300 Ghana naisele

võimaluse teenida sissetulekut

Uudised

Mondo Tarkusefondi kooliuudised

13.11.2018

Sügis on täies hoos ja täie hooga käib ka põhikoolilaste toetuste kättejagamise ettevalmistus Ghanas, Kongo külas. Sel aastal on Mondo toetusprogrammis Põhja-Ghanas haridust omandamas 162 õpilast, nendest 131 põhikoolilast, kellel igal ühel oma toetaja Eestist. Toetused on jagatud juba 30 tublile keskkoolilapsele ja sel aastal esmakordselt ka Navrongo ülikoolis õppivale Lincoln Tengbon Yambirele, kelle väikest
LOE EDASI

Päevikud